Resum

Aquesta tesi doctoral mostra la recerca feta en l'àrea de la diarització de locutor per a sales de reunions. En la present s'estudien els algorismes i la implementació d'un sistema en diferit de segmentació i aglomerat de locutor per a grabacions de reunions a on normalment es té accés a més d'un micròfon per al processat. El bloc més important de recerca s'ha fet durant una estada al International Computer Science Institute (ICSI, Berkeley, Caligornia) per un període de dos anys.

La diarització de locutor s'ha estudiat força per al domini de grabacions de ràdio i televisió. La majoria dels sistemes proposats utilitzen algun tipus d'aglomerat jeràrquic de les dades en grups acústics a on de bon principi no se sap el número de locutors òptim ni tampoc la seva identitat. Un mètode molt comunment utilitzat s'anomena ``bottom-up clustering'' (aglomerat de baix-a-dalt), amb el qual inicialment es defineixen molts grups acústics de dades que es van ajuntant de manera iterativa fins a obtenir el nombre òptim de grups tot i acomplint un criteri de parada. Tots aquests sistemes es basen en l'anàlisi d'un canal d'entrada individual, el qual no permet la seva aplicaci'o directa per a reunions. A més a més, molts d'aquests algorismes necessiten entrenar models o afinar els parameters del sistema usant dades externes, el qual dificulta l'aplicabilitat d'aquests sistemes per a dades diferents de les usades per a l'adaptació.

La implementació proposada en aquesta tesi es dirigeix a solventar els problemes mencionats anteriorment. Aquesta pren com a punt de partida el sistema existent al ICSI de diarització de locutor basat en l'aglomerat de ``baix-a-dalt''. Primer es processen els canals de grabació disponibles per a obtindre un sol canal d'àudio de qualitat major, a més d'informació sobre la posició dels locutors existents. Aleshores s'implementa un sistema de detecció de veu/silenci que no requereix de cap entrenament previ, i processa els segments de veu resultant amb una versió millorada del sistema mono-canal de diarització de locutor. Aquest sistema ha estat modificat per a l'ús de l'informació de posició dels locutors (quan es tingui) i s'han adaptat i creat nous algorismes per a que el sistema obtingui tanta informació com sigui possible directament del senyal acustic, fent-lo menys depenent de les dades de desenvolupament.

El sistema resultant es flexible i es pot usar en qualsevol tipus de sala de reunions pel que fa al nombre de micròfons o la seva posició. El sistema, a més, no requereix en absolut dades déntrenament, sent més senzill adaptar-lo a diferents tipus de dades o dominis d'aplicació. Finalment, fa un pas endavant en l'ús de parametres que siguin mes robusts als canvis en les dades acústiques. Dos versions del sistema es van presentar amb resultats excel.lents a les evaluacions de RT05s i RT06s del NIST en transcripció rica per a reunions, a on aquests es van avaluar amb dades de dos subdominis diferents (conferencies i reunions). A més a més, es fan experiments utilitzant totes les dades de les evaluacions RT per a demostrar la viabilitat dels algorismes proposats en aquesta tasca.

user 2008-12-08